Weboldal

Az AutoMobil Körös Kft. teljes adatvédelmi tájékoztatója

Az AutoMobil Körös Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74., cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-014164, adószám: 24331405-2-04, telefonszám: 06 66 529 100, e-mail: autokoros@autokoros.hu, fax: 06 66 540 650, web: https://www.autokoros.hu/, https://www.facebook.com/automobilkoros/, önállóan képviseli: Hegedűs Sándor ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74. sz. alatt.

Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést végez a Porsche Hungária Kft. (mint gépjármű importőr) és a Volkswagen AG (mint gépjármű gyártó, e két adatkezelő közös elérhetősége: 1139 Budapest, Fáy u. 27., adatvedelem@porsche.hu) adatkezelőkkel a következő adatkezelések kapcsán az alábbi célokból:

• Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés során, a közös adatkezelés célja és indoka: érintett megrendelésének teljesítése, egyeztetés a gépjármű gyártójával, későbbi igényérvényesítés,
• Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos
adatkezelés során, a közös adatkezelés célja és indoka: érintett megrendelésének teljesítése, egyeztetés a gépjármű gyártójával, későbbi igényérvényesítés,
 
• Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során, a közös adatkezelés célja és indoka: a gépjármű gyártójának jelzése alapján visszahívásokról az érintettek értesítése, későbbi igényérvényesítés.

A közös adatkezelés során a fent említett adatkezelők munkatársai is kezelik az adatokat, de kizárólag azokat, amelyek a feladataik végzéséséhez szükségesek.

Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Példálózó felsorolással érintettek az érdeklődők, a próbaútra jelentkezők, a hírlevélre feliratkozók, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, stb.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?
ÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

1. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

3. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett nem a weboldal kapcsolati menüpontján keresztül kér ajánlatot:

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
ajánlat tárgya ajánlatadáshoz szükséges


4. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett a weboldal kapcsolati menüpontján keresztül kér ajánlatot:

megszólítás* azonosítás
titulus azonosítás
vezetéknév* azonosítás
keresztnév* azonosítás
utca, házszám kapcsolattartás


irányítószám kapcsolattartás
helység kapcsolattartás
ország kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás
fax szám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
üzenet szövege* ajánlatadáshoz szükséges
milyen módon történjen a kapcsolattartás* kapcsolattartáshoz és ajánlatadáshoz szükséges
tesztvezetési igény jelzése kapcsolattartáshoz és ajánlatadáshoz szükséges
gépkocsi vásárlás tervezett időpontja ajánlatadáshoz szükséges


5. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett a weboldal konfigurátor menüpontján keresztül kér ajánlatot, amely esetben közös adatkezelés történik a Porsche Hungária Kft-vel (az érintett által történő hozzájárulás elfogadását követően, mert a konfigurátort a nevezett adatkezelő üzemelteti):

megszólítás* azonosítás
titulus azonosítás
vezetéknév* azonosítás
keresztnév* azonosítás
utca, házszám kapcsolattartás
irányítószám kapcsolattartás
helység kapcsolattartás
ország kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás
fax szám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
milyen módon történjen a kapcsolattartás* kapcsolattartáshoz és ajánlatadáshoz szükséges
tesztvezetési igény jelzése kapcsolattartáshoz és ajánlatadáshoz szükséges
gépkocsi vásárlás tervezett időpontja ajánlatadáshoz szükséges

6. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

7. Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig, vagy ha az érintett kifejezetten hozzájárult, a hozzájárulásban meghatározott ideig, gépjármű kiajánlása céljából.
 
Próbaútra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A próbaúttal kapcsolatos felelősségvállaló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul, de a jelentkezés feltétele.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki próbaútra kíván jelentkezni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló nyilatkozatot tesz.

3. Kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás és kapcsolattartás
cím azonosítás és kapcsolattartás
jogosítvány száma azonosítás
személyigazolvány száma azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
aláírás azonosítás
jelenleg használt autójának márkája és típusa statisztikai célból
jelenleg használt autójának évjárata statisztikai célból
érdeklődés körbe tartozó modellek megjelölése statisztikai célból
gépkocsi vásárlás tervezett időpontja ajánlatadáshoz

4. Az adatkezelés célja az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén kapcsolatfelvétel és -tartás.

5. Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tény tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban (pl. alkoholos befolyásoltság) úgy Adatkezelő az adott, felelősségvállaló nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadhatja.

6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés

1. A megállapodás megkötése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, a
GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés.
 
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel
– személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt gépjármű
értékesítésével kapcsolatban (akár vevő, akár eladó).


3. Kezelt adatok köre és célja:


vezetéknév* azonosítás
keresztnév* azonosítás
helység* kapcsolattartás
utca, házszám* kapcsolattartás
irányítószám* kapcsolattartás
szül. hely, idő azonosítás
anyja neve* azonosítás
sz.ig.sz* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
gépjármű adatai szerződés tartalmi eleme
vételár és fizetési feltételek szerződés tartalmi eleme
jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme

4. Az adatkezelés célja a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Bérautó kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel.

3. A kezelt adatok köre:
név* azonosítás és kapcsolattartás
születési hely és idő* azonosítás
lakcím* azonosítás és kapcsolattartás
személyigazolvány száma* azonosítás
személyigazolvány érvényességi ideje* jogosultságok biztosításának feltétele
jogosítvány száma* azonosítás


jogosítvány érvényességi ideje* jogosultságok biztosításának feltétele
telefonszám kapcsolattartás
autó állapotának leírása a bérbeadás pillanatában* szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges
autó tartozékainak leírása a bérbeadás pillanatában* szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges
átvett tartozékok darabszáma* szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges
szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja* szolgáltatás nyújtásához szükséges
díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges
aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja az autóbérlési szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

5. Adatfeldolgozó igénybe vétele: Adatkezelő a teljesítést elősegítendő az érintett adatait átadja az érintett számára előzetesen megnevezett adatfeldolgozó számára, a megrendelés teljesítése céljából.

6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Tartozék bérlettel kapcsolatos adatkezelés

1. A tartozékbérlés (szerződés megkötése) önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával tartozék bérleti szolgáltatást rendel.

3. A kezelt adatok köre:
név* azonosítás és kapcsolattartás
születési hely és idő* azonosítás
lakcím* azonosítás és kapcsolattartás
személyigazolvány száma* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
tartozék megnevezése, darabszáma szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges
szolgáltatás igénybevételének kezdő szolgáltatás nyújtásához szükséges


időpontja* 
díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges
aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja az autóbérlési szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Bizományi szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A bizományosi megbízás és értékesítés önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja a szerződés.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel bizományosi megbízást köt.

3. Kezelt adatok köre és célja
név azonosítás, számlázás
cím azonosítás,kapcsolattartás, számlázás
születési hely, idő azonosítás
anyja neve azonosítás
sz.ig.szám azonosítás
gépjármű típusa azonosítás
rendszám azonosítás
gépjármű színe azonosítás
alvázszám azonosítás
motorszám azonosítás
lökettérfogat azonosítás
gyártási év azonosítás
fogalomba helyezés dátuma azonosítás
kilométeróra állás szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
teljesítmény szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
fizetési mód megjelölése teljesítéshez szükséges
aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja a bizományosi megbízás megkötése, annak teljesítése és kapcsolattartás.


5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Használatba vételi megállapodással kapcsolatos adatkezelés

1. A megállapodás megkötése, és így az abban megadott adatok az Adatkezelő által történő kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete) alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés. Amennyiben a megállapodásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat a használó megszegi, például az érintett a használatba adott gépjárművel túllépi a megengedett sebességhatárt, tiltott helyen parkol, azzal kárt okoz, stb., akkor az Adatkezelő az érintett adatait hatósági és/vagy bírósági eljárásban akkor is felhasználhatja, kezelheti, szükség esetén továbbíthatja, ha az adatok kezelésének hozzájárulását az érintett már visszavonta, mert az ilyen esetekben az Adatkezelő jogos érdeke vagy jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése lesz az adatkezelés jogalapja.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel használatba vételi megállapodást köt.

3. Kezelt adatok köre és célja
név azonosítás, számlázás, szükség esetén jogérvényesítés
cím azonosítás, kapcsolattartás, számlázás, szükség esetén jogérvényesítés
születési hely, idő azonosítás
vezetői engedély száma és érvényessége azonosítás, szükség esetén jogérvényesítés
személyi igazolvány száma és érvényessége azonosítás, szükség esetén jogérvényesítés
gépjármű típusa azonosítás
rendszám azonosítás
gépjármű színe azonosítás
alvázszám azonosítás
motorszám azonosítás
szín azonosítás
forgalmi engedély száma és érvényessége azonosítás
aláírás* azonosítás
 
4. A megállapodásban megadott adatok kezelésének célja a használó azonosítása, a szerződéskötés lehetővé tétele, szükség esetén jogok és kötelezettségek gyakorlása, érvényesítése, valamint kapcsolatfelvétel és - tartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

MARKETINGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Ügyfélelégedettség mérése

1. Az ügyfélelégedettség mérése önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.

3. Kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
mennyire volt elégedett a szolgáltatással, termékkel, magatartással? válaszadáshoz és a szolgáltatások, termékek, Adatkezelő magatartásának minőségének javításához szükséges
elégedetlenség oka válaszadáshoz és a szolgáltatások minőségének javításához szükséges
egyéb közlendő válaszadáshoz és a szolgáltatások minőségének javításához szükséges
munkaszám azonosítás
szerviztanácsadó, értékesítő, egyéb munkatárs neve (ha az értelmezhető) azonosítás
dátum azonosítás
aláírás (ha az értelmezhető) azonosítás
érintett hangja (ha rögzített telefonon keresztül történt) azonosítás

4. Az adatkezelés célja a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás.
 
5. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy ha az érintett előzetesen hozzájárult adatainak ügyfélelégedettség mérésre Adatkezelőtől különböző adatfeldolgozó által történő felhasználására (példálózó felsorolással élve: Porsche Hungária Kft.), akkor az ügyfélelégedettséget mérő adatfeldolgozó az Adatkezelőtől különböző, a hozzájárulásban megnevezett szervezet lesz. Ilyen esetben az adatfeldolgozó e hozzájárulás alapján keresheti meg az érintettet.

6. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy amennyiben az érintett adatait együttesen, közösen kezeli más adatkezelővel, amely adatkezelőt az érintett számára korábban meghatározott, és az együttes adatkezelés jogalapja meghatározott, úgy ez az adatkezelő is megkeresheti az érintettet ügyfélelégedettség mérésével.

7. Adatkezelő a véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.
8. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

1. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

3. Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

4. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

5. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.


Marketing sms küldése

1. A marketing sms küldő szolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki sms-ban értesülni kíván az Adatkezelő legújabb akcióról, ezért személyes adatainak megadásával az sms küldő szolgáltatásra feliratkozik.

3. A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
telefonszám sms küldéshez szükséges

4. A marketing sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

5. Amennyiben az sms kiküldését az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján adatfeldolgozó teszi meg, úgy Adatkezelő az adatfeldolgozót a Szabályzat I. sz. mellékletében megnevezi. meghatározott adatfeldolgozó teszi meg.

6. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik az sms adatállományból, vagy megerősítést nem ad.

7. Az érintett az sms adatállományból bármikor leiratkozhat az sms-re küldött válaszüzenettel, valamint a autokoros@autokoros.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

8. Postai úton a következő címen iratkozhat le az sms adatállományból: AutoMobil Körös Kft., 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74.

9. Az Adatkezelő a sms adatállományt háromévente felülvizsgálja, és az sms küldő szolgáltatás további igénybevételéhez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

10. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Sportolói támogatással kapcsolatos adatkezelés

1. A támogatási megállapodás és a gépjármű használata önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR alkalmazásától kezdődően a támogatási megállapodás testesíti meg a jogalapot.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől gépjárművet kap támogatási megállapodás alapján.

3. Kezelt adatok köre és célja:


név azonosítás
cím azonosítás és kapcsolattartás
gépjármű típusa azonosítás
rendszám azonosítás
alvázszám azonosítás
motorszám azonosítás
típuskód azonosítás
típus megnevezése azonosítás
fogalomba helyezés dátuma azonosítás
kilométeróra állás szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
születési hely és idő* azonosítás
személyigazolvány száma* azonosítás
személyigazolvány érvényességi ideje* jogosultságok biztosításának feltétele
jogosítvány száma* azonosítás
jogosítvány érvényességi ideje* jogosultságok biztosításának feltétele
telefonszám kapcsolattartás
gépjármű állapotának leírása az átadás pillanatában* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
autó tartozékainak leírása az átadás pillanatában* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
átvett tartozékok darabszáma* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
díjazás* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja az érintett számára gépjármű használatba adása a támogatási megállapodás rendelkezései alapján.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Weboldal látogatási adatok

Hivatkozások és linkek


Cookie-k


1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
a. Feltétlenül szükséges cookie-k b. Funkcionális cookie-k
c. Célzott cookie-k
d. Harmadik fél által biztosított cookie-k


2. A cookie segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

SZERVIZZEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Sms kampánnyal kapcsolatos adatkezelés

1. Az sms küldő szolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki értesülni kíván a gépjárművét érintő információkról (pl. forgalmi lejárata, szervizintervallum lejárata, szervizelés befejezte, stb), ezért személyes adatainak megadásával az sms küldő szolgáltatásra feliratkozik.

3. A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
telefonszám sms küldéshez szükséges

4. Az sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett érintett személyre szabott tájékoztatása a gépjárművét érintő információkról.

5. Az sms kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.


6. Az érintett az sms adatállományból bármikor leiratkozhat az sms-re küldött válaszüzenettel, valamint a autokoros@autokoros.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

7. Postai úton a következő címen iratkozhat le az sms adatállományból: AutoMobil Körös Kft., 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74.

8. Az Adatkezelő a sms adatállományt háromévente felülvizsgálja, és az sms küldő szolgáltatás további igénybevételéhez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
 
9. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Szerviz időpont egyeztetés

1. Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.

3. A kezelt adatok köre és célja a weboldal kapcsolat menüpontján keresztül történő megkeresés esetén:
márka* időpont és válasz adásához
szükséges
modell* időpont és válasz adásához
szükséges
rendszám* időpont és válasz adásához
szükséges
kilométeróra állás* időpont és válasz adásához
szükséges
alvázszám* időpont és válasz adásához
szükséges
igényelt szolgáltatás megjelölése időpont és válasz adásához
szükséges
igényelt kiegészítő szolgáltatások
megjelölése időpont és válasz adásához
szükséges
üzenet válaszadáshoz szükséges
ügyfélstátusz megjelölése azonosítás
preferált dátum* időpont adásához szükséges
preferált időpont* időpont adásához szükséges
megszólítás* azonosítás
titulus azonosítás
vezetéknév* azonosítás
keresztnév* azonosítás
utca, házszám kapcsolattartás
irányítószám kapcsolattartás
helység kapcsolattartás
ország kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás
fax szám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás

4. Kezelt adatok köre és célja abban az esetben, ha az érintett nem a weboldal kapcsolati menüpontján keresztül egyeztet időpontot szervizre:


név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
preferált dátum és időpont szervizelés időpontja


5. Abban az esetben, ha az érintett a weboldal online szervizidőpont foglalás menüpontján keresztül kíván időpontot egyeztetni az Adatkezelővel, úgy abban az esetben az érintett számára kötelező regisztrálni a https://accounts.porsche-holding.com/phsid/hu/login oldalon, amelyet nem az Adatkezelő üzemeltet. Ebben az esetben az érintett a nevezett oldal adatkezelőjének adatvédelmi tájékoztatója alapján adja meg, vagy tagadja meg hozzájárulását adatainak kezeléséhez, valamint az Adatkezelővel történő megosztásához, vagy felé történő átadáshoz, továbbításhoz.

6. Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.

7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Gumitárolással kapcsolatos adatkezelés

1. A gumitárolás megrendelése önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával gumitárolási szolgáltatást rendel.

3. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás és kapcsolattartás
cím* kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
abroncs állapotának leírása* szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges szükséges
abroncs mérete, gyártmánya, mintázata* szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges
tárcsa jellege szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges
átvett kerék/abroncs darabszáma* szolgáltatás nyújtásához, későbbi


 igényérvényesítéshez szükséges
szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja* szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges
megjegyzés szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges
díjazás* szolgáltatás nyújtásához szükséges

4. Az adatkezelés célja a gumitárolási szolgáltatás nyújtása; a megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

5. Adatfeldolgozó igénybe vétele: Adatkezelő a teljesítést elősegítendő az érintett nevét és címét átadja az érintett számára előzetesen megnevezett adatfeldolgozó számára, ugyanakkor az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötött szerződés alapján megtörténik az érintettek álnevesítése egy vonalkód rendszer segítségével. A név és cím a beazonosítást szolgálja akkor, ha a vonalkód sérült. Adatfeldolgozó a nevet és címet, valamint a vonalkódot külön adatállományban, az adatbiztonság követelményeinek betartásával tárolja.

6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Autómentéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel.

3. A kezelt adatok köre:

név* azonosítás és kapcsolattartás
telefonszám* kapcsolattartás
cím* azonosításhoz, kapcsolattartáshoz, szolgáltatás nyújtásához szükséges
gépkocsi típusa* azonosítás
gépkocsi színe* azonosítás
gépkocsi rendszáma* azonosítás
gépkocsi alvázszáma* azonosítás
pontos helyszín* azonosítás, szolgáltatás nyújtásához szükséges
hibajelenség* szolgáltatás nyújtásához szükséges


érintett személyek száma* szolgáltatás nyújtásához szükséges
különleges helyzet ismertetése* szolgáltatás nyújtásához szükséges
mobilitás garancia jogosultságának ellenőrzése (kilométeróra állás, várható költségek ismertetése) szolgáltatás nyújtásához, számlázáshoz szükséges
utolsó ellenőrző szerviz időpontja és az akkori kilométeróra állás szolgáltatás nyújtásához szükséges
következő szerviz időpontja vagy kilométeróra állása szolgáltatás nyújtásához szükséges
igényelt szolgáltatás megjelölése szolgáltatás nyújtásához szükséges
helyszíni hibaelhárítás leírása szolgáltatás nyújtásához szükséges
szolgáltatás nyújtásának időpontja és napja* szolgáltatás nyújtásához szükséges
díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges
aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja az autómentési szolgáltatás nyújtása, az azt megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

7. Adatfeldolgozó igénybe vétele: Adatkezelő a teljesítést elősegítendő az érintett adatait átadja az érintett számára előzetesen megnevezett adatfeldolgozó számára, a szolgáltatás teljesítése céljából. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat az, hogy az érintett érdekében nem Adatkezelő Munkatársa, hanem az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozó látja el a mentési és kapcsolódó feladatokat.

8. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Műszaki vizsgáztatással kapcsolatos adatkezelés

1. A műszaki vizsgáztatás megrendelése önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával műszaki vizsgáztatási szolgáltatást rendel.

3. A kezelt adatok köre:

név* azonosítás és kapcsolattartás
lakcím* azonosítás


személyigazolvány szám* azonosítás
autó rendszáma* azonosítás
alvázszám* azonosítás
igényelt szolgáltatás megjelölése* teljesítéshez szükséges
díjazás és fizetési feltételek* szolgáltatás nyújtásához szükséges

4. Az adatkezelés célja a műszaki vizsgáztatási szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

1. A szerviz szolgáltatás igénybe vétele önkéntes hozzájáruláson, megrendelésen alapul.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szerviz szolgáltatását igénybe kívánja venni, ezért személyes adatait megadja és a szolgáltatást megrendeli.

3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre függetlenül attól, hogy érintett milyen módon, vagy fórumon keresztül igényelte a szervizszolgáltatást:
érintett neve* azonosítás, számlázás
címe* kapcsolattartás, számlázás
rendszám* azonosítás
alvázszám* azonosítás, szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
motorszám* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
forgalomba helyezés időpontja* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
típuskód* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
típus megnevezése* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
kilométeróra állás* szolgáltatáshoz, későbbi
igényérvényesítés kapcsán szükséges
igényelt szolgáltatás megjelölése szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
igényelt kiegészítő szolgáltatások szolgáltatáshoz, későbbi


megjelölése igényérvényesítés kapcsán szükséges
időpont* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
autó állapotának leírása* szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges
autó tartozékai* szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges
üzemanyagszint* szolgáltatás nyújtásához, későbbi igényérvényesítéshez szükséges
hozzájáruló nyilatkozat(ok) adatok kezeléséhez hozzájárulás az adott célból történő későbbi kapcsolatfelvétel szempontjából fontos

4. Az adatkezelés célja az érintett számára a szerviz szolgáltatások nyújtása és kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Gyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő a közös adatkezelés folytán folyamatosan értesül a közös adatkezelésben résztvevő Porsche Hungária Kft. és a Volkswagen AG adatkezelőktől a gyári visszahívásban részesítendő gépjárművek alvázszámáról.

2. A gyári visszahívási akció az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, a GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja az érintett érdeke (élete, testi épsége) vagy jogos érdek is lehet függően az Adatkezelő(k) érdekmérlegelési tesztjének (vagy hatásvizsgálatának) eredményétől.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek gépjárműve, vagy aki által vezetett vállalkozás vagy más szervezet által tulajdonolt vagy lízingelt gépjármű gyári visszahívási akcióban részesül.

4. Közösen kezelt adatok köre és célja:
érintett neve* azonosítás
címe* kapcsolattartás
telefonszáma kapcsolattartás
e-mail címe kapcsolattartás
rendszám* azonosítás
alvázszám* azonosítás, szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges


motorszám* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
forgalomba helyezés időpontja* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
típuskód* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
típus megnevezése* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges

5. Az adatkezelés célja az érintett számára a gyári visszahívási akciókról történő tájékoztatás és kapcsolattartás.

6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Szervizakcióval kapcsolatos adatkezelés

1. Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, a GDPR alkalmazását követően az adatkezelés jogalapja az érintett érdeke (élete, testi épsége) vagy jogos érdek is lehet függően az Adatkezelő(k) érdekmérlegelési tesztjének (vagy hatásvizsgálatának) eredményétől.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek gépjárműve, vagy aki által vezetett vállalkozás vagy más szervezet által tulajdonolt vagy lízingelt gépjármű szervizakcióban részesül.

3. Közösen kezelt adatok köre és célja:
érintett neve* azonosítás
címe* kapcsolattartás
telefonszáma kapcsolattartás
e-mail címe kapcsolattartás
rendszám* azonosítás
alvázszám* azonosítás, szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
motorszám* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
forgalomba helyezés időpontja* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
típuskód* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
típus megnevezése* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
 
4. Az adatkezelés célja az érintett számára a szervizakciókról történő tájékoztatás és kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Szervizelés időtartama alatt történő gépjármű bérlettel kapcsolatos adatkezelés

1. A gépjármű bérlés önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR
alkalmazásától kezdődően a bérleti szerződés testesíti meg a jogalapot.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől gépjárművet bérel személyes adatainak megadása mellett.

3. Kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
cím azonosítás és kapcsolattartás
gépjármű típusa azonosítás
rendszám azonosítás
alvázszám azonosítás
motorszám azonosítás
típuskód azonosítás
típus megnevezése azonosítás
fogalomba helyezés dátuma azonosítás
kilométeróra állás szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
fizetési mód megjelölése teljesítéshez szükséges
születési hely és idő* azonosítás
személyigazolvány száma* azonosítás
személyigazolvány érvényességi ideje* jogosultságok biztosításának feltétele
jogosítvány száma* azonosítás
jogosítvány érvényességi ideje* jogosultságok biztosításának feltétele
telefonszám kapcsolattartás
gépjármű állapotának leírása a bérbeadás pillanatában* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
autó tartozékainak leírása a bérbeadás pillanatában* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
átvett tartozékok darabszáma* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges


szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
díjazás* szolgáltatáshoz, későbbi igényérvényesítés kapcsán szükséges
aláírás* azonosítás

4. Az adatkezelés célja az érintett számára gépjármű bérbeadása az érintett gépjárművének szervizelése időtartama alatt.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő felé történő kárbejelentés önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő felé továbbítja kárrendezéshez szükséges adatait és kéri azok továbbítását a biztosító felé.

3. A kezelt adatok köre és célja:
a. a biztosítók által bekért adatok változnak, így aránytalan erőfeszítéssel járna mindegyik biztosító által kezelni kívánt adatkör és annak céljának részletes bemutatása.

4. Az adatkezelés célja, hogy az érintett által az Adatkezelőnek átadott adatokat Adatkezelő megfelelő jogalappal kezelhesse és átadhassa a biztosító felé, továbbá a vonatkozó szerviz munkafelvétellel és javítási feladatok megrendelésével kapcsolatos adatkezelés alapjának megteremtése, valamint kapcsolattartás.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

OPERATÍV MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Információ kérése
 
1. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

3. Kezelt adatok köre és célja:

megszólítás* azonosítás
titulus azonosítás
vezetéknév* azonosítás
keresztnév* azonosítás
utca, házszám kapcsolattartás
irányítószám kapcsolattartás
helység kapcsolattartás
ország kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
mettől meddig elérhető (óra, tól-ig) kapcsolattartás
fax szám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
üzenet szövege* válaszadáshoz szükséges
milyen módon történjen a kapcsolattartás* kapcsolattartáshoz és válaszadáshoz szükséges

4. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
5. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

1. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.


2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.

3. A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
megpályázott pozíció neve jelentkezés beazonosításához szükséges
különleges adat, pl. egészségügyi adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok – korábbi munkahely pozíció betöltésének elbírálásához


neve és az ott eltöltött időszak szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret
csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai
csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél
adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges

4. Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

5. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

6. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

Munkatársak adatainak nyilvántartása

1. A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

3. Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:
• családi és utónév*
• születési hely
• születési idő*
• anyja neve*
• lakcím*
• adóazonosító jel*
• TAJ szám
 
• a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*
• FEOR szám*
• biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
• biztosítás szünetelésének időtartama*
• heti munkaidő*
• bruttó személyi bér*
• nettó személyi bér*
• bankszámlaszám
• személyazonosító igazolvány száma
• telefonszám
• e-mail cím
• érintett személyes képmása
• idegen nyelv tudása
• munkakör, munkaköri leírás
• vezetői megbízások
• gyakornoki idő, vizsga, próbaidő
• fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés
• büntetett előélet
• fizetési fokozat
• tudományos kutatás (publikáció)
• művészeti alkotói tevékenység
• munkában töltött idő
• munkaviszonyba beszámítható idő
• besorolással kapcsolatos adatok
• kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek


4. Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén:

• családi és utónév*
születési hely* 
• születési idő* 

• anyja neve*
lakcím* 
• adóazonosító jel* 

• TAJ szám*
egyszerűsített munka jellege* 

• munkakör megnevezése*
munkaviszony kezdete és megszűnésének napja* 
• alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap


• (naponként)*
rendes munkaidő 
• bruttó személyi alapbér* 

• nettó személyi alapbér*
bankszámlaszám 
• munkavégzés helye 
 
5. Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:
• családi és utónév*
• születési hely*
• születési idő*
• anyja neve*
• lakcím*
• adóazonosító jel*
• TAJ szám*
• jogviszony kezdete*
• FEOR szám*
• biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
• biztosítás szünetelésének időtartama*
• heti munkaidő*
• bruttó megbízási díj *
• nettó megbízási díj*
• bankszámlaszám
• munkavégzés helye

6. Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.


7. Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

Kamerarendszer

1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

3. A kezelt adatok köre és célja:
képmás azonosítás
egyéb személyes adatok azonosítás

4. Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb.
 
Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

5. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 5600
Békéscsaba, Szarvasi út 74. szám alatt található, zárható iroda.


6. A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a Kameraszabályzat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékletének tekintendő és elérhető a recepción.

Panaszkezelés

1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt termékre és/vagy szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

3. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

4. A kezelt adatok köre és célja:
panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása

5. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.
 
6. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

Adattovábbítás Partner felé

1. Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kötelező, vagy a GDPR alkalmazását követően jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) lehet. Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri az adattovábbításhoz, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet írásban is tájékoztatja.

2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek adatát az
Adatkezelő továbbítja Partnere számára.


3. Kezelt adatok köre és célja:
a. érintett által meghatározott adatok, vagy jogszabály alapján kötelezően továbbítandó adatok, vagy más jogalap alapján továbbításra kerülő adatok: ezek mindegyikének felsorolása aránytalan erőfeszítést jelent, ám az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja az adattovábbításról (kivéve, ha jogszabály ezt megtiltja), és szükség esetén kéri az érintett hozzájárulását.

4. Az adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a Partner felé, ha a továbbítás jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat adott célból szükséges.

5. Az adattovábbítás célja adott adatkezeléshez kapcsolódik, így kizárólag adott helyzetben állapítható meg.

6. Az adattovábbítás címzettje: az Adatkezelő az adattovábbítás címzettjét/címzettjeit az érintett számára megnevezni, meghatározza (kivéve, ha azt jogszabály kifejezetten megtiltja) és az érintett önkéntes hozzájárulását kéri az adatok továbbításához, ha más jogalap nem áll rendelkezésre. Adatkezelő az adattovábbítások címzettjeit a jelen Szabályzat I. sz mellékletében megnevezi, vagy meghatározza.

7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Ügyfél-átvilágítás
 
1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai szerint Adatkezelőt ügyfél-átvilágítási kötelezettség (6. és 7-11.§) terheli.

2. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapul, kötelező.


3. Az érintettek köre: Az Adatkezelő minden ügyfele, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselőt az ügyfél meghatalmazottja, minden rendelkezésre jogosult személy, továbbá a külföldi személy kézbesítési megbízottja is, amennyiben ilyen személy kijelölésre kerül.

4. Ha az ügyfél jogi személy, úgy a nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy azonosításán túlmenően a jogi személy azonosítását is el kell végezni.

5. Kezelt adatok körei: Adatkezelő az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni az említett jogszabály 7. § 2. bek. alapján:
a. természetes személy
i. családi és utónevét,
ii. születési családi és utónevét, iii. állampolgárságát,
iv. születési helyét, idejét,
v. anyja születési nevét,
vi. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, vii. azonosító okmányának típusát és számát;
b. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet i. nevét, rövidített nevét,
ii. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címét,
iii. főtevékenységét,
iv. képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
v. kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait, vi. cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat
számát vagy nyilvántartási számát,
vii. adószámát.


6. Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni:
a. természetes személy esetén
i. magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 
ii. külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát,
b. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a
nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy
i. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,
ii. belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
iii. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
c. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.

7. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő köteles ellenőrizni a 6. pontban meghatározott, bemutatott, azonosságot igazoló okirat érvényességét.

8. A személyazonosság igazoló ellenőrzése során az Adatkezelő köteles ellenőrizni a meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát.

9. Ha az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához kockázatérzékenységi megközelítés alapján ez szükséges, az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő jogosult a fent meghatározott intézkedéseken túlmenően a személyazonosságra vonatkozó adat nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

10. A 2017. évi LIII. törvény 7. § 8. bek. alapján az Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az 5. pontban meghatározott adatokat tartalmazó, az 5. pont alapján bemutatott okiratról - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű
 
végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából - másolatot készít.

11. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

12. Az adatkezelés időtartama:
a. Adatkezelő a 2017. évi LIII. törvény 7-11. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig jogosult kezelni.
b. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a pénzügyi információs egység és a felügyeletet ellátó szerv a 2017. évi LIII. törvény alapján tudomására jutott adatot, okiratot a tudomásra jutásától, illetve a birtokába kerülésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

Hitelközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés

1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.


2. Kezelt adatok köre és célja:
a. a Partner bankok által bekért adatok bankonként változnak, így aránytalan erőfeszítéssel járna mindegyik bank által kezelni kívánt adatkör és annak céljának részletes bemutatása, ugyanakkor az Adatkezelő az érintettet a hitelközvetítés kapcsán előzetesen tájékoztatja arról, hogy melyik bank milyen adatokat kíván bekérni, és ennek tudatában döntheti el az érintett, hogy hozzájárulását megadja-e.

3. Az adatkezelés célja hitel vagy pénzkölcsön nyújtásával kapcsolatos adatok feltárása, továbbítása a bank felé az Adatkezelő segítségével, valamint a kapcsolattartás.


4. Egyéb információ: Adatkezelő megfelelő engedéllyel rendelkezik a hitelközvetítéshez. Adatkezelő panaszkezelési szabályzata részletesen kitér az érintettek pénzügyi panasszal kapcsolatos jogaira, lehetőségeire.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés
 
1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.


2. Kezelt adatok köre és célja:
a. a Partner biztosítók által bekért adatok biztosítónként változnak, így aránytalan erőfeszítéssel járna mindegyik biztosító által kezelni kívánt adatkör és annak céljának részletes bemutatása, ugyanakkor az Adatkezelő az érintettet a biztosításközvetítés kapcsán előzetesen tájékoztatja arról, hogy melyik biztosító milyen adatokat kíván bekérni, és ennek tudatában döntheti el az érintett, hogy hozzájárulását megadja-e.

3. Az adatkezelés célja a biztosításközvetítés, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára az önkéntesen megadott biztosító felé történő továbbításával, valamint a kapcsolattartás.


4. Egyéb információ: Adatkezelő megfelelő engedéllyel rendelkezik a biztosításközvetítéshez.

5. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez feltétlenül szükséges.

Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelete alapján az érintett az Adatkezelő(k)től tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, jogosult kérelmére hozzáférést kapni személyes adatai és az azok kezelésével összefüggő információkhoz (hozzáférés joga), kérelmezheti adatai helyesbítését (hozzáférés joga), kérelmezheti személyes adatai kezelésének korlátozását (korlátozáshoz való jog), kérelmezheti törlését (törléshez, elfeledtetéshez való jog), tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozás joga), kezdeményezheti a hatóság vagy bíróság előtti eljárást (hatósági, bírósági jogorvoslathoz való jog). Érintett bármely megadott hozzájárulását
 
bármikor, indoklás és díjfizetés nélkül visszavonhatja (az Adatkezelők bármelyikétől, többes adatkezelés esetén).

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását
az Adatkezelő vonatkozásában
d. postai cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74. e. e-mail cím: autokoros@autokoros.hu
f. fax: 06 66 540 650


közös adatkezelés esetén a Volkswagen AG (a gépjármű gyártója) és a
Porsche Hungária Kft. (a gépjármű importőre) vonatkozásában:
c. postai cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.
d. e-mail cím: adatvedelem@porsche.hu


címre küldött, az érintett nevét, címét és e-mail címét, mint azonosítási és kapcsolattartási adatokat tartalmazó nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen
belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).


Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy

• a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a https://www.autokoros.hu/, https://www.facebook.com/automobilkoros/ oldalon megtalálhatóak.
• a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a
Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Kelt: 2018. március hó 1. nap

Hegedűs Sándor Ügyvezető Igazgató AutoMobil Körös Kft.

Vállalat

Az Automobil Körös Kft. külső adatvédelmi tájékoztatója

Az AutoMobil Körös Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74., cégjegyzékszám: 04-09-014164, adószám: 24331405-2-04, telefonszám: 66/529-100, e-mail: autokoros@autokoros.hu, önállóan képviseli: Hegedűs Sándor cégvezető, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu, dr.bolcskei.krisztian@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

1. közös adatkezelést végez az alábbi adatkezelőkkel a következő célokból, ugyanakkor a kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő az Automobil Körös Kft.:

Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (importőr)
Székhely: 1139 Budapest, Fáy u 37
Elérhetőségi adatok: telefon (06 1) 4515 100

ŠKODA AUTO a.s (gépjármű gyártója)
Cím: Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Csehország
Elérhetőségi adatok: e-mail cím: dpo@skoda-auto.cz
(A ŠKODA AUTO a.s adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.skoda-auto.com/data-privacy weboldalon.)

Volkswagen AG (gépjármű gyártója)
Cím: Berliner Ring 2. 38440 Wolfsburg, Németország
Elérhetőségi adatok: e-mail cím: info-datenschutz@volkswagen.de
(A Volkswagen AG adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.volkswagenag.com/en/meta/legal-notice/data-protection-declaration.html weboldalon.)

célok:
a) Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés során
  a. közös adatkezelés célja és indoka:
    i. érintett megrendelésének teljesítése,
    ii. egyeztetés a gépjármű gyártójával,
    iii. későbbi igényérvényesítés,
b) Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés során
  a. közös adatkezelés célja és indoka:
    i. érintett megrendelésének teljesítése,
    ii. egyeztetés a gépjármű gyártójával,
    iii. későbbi igényérvényesítés,
c) Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során
  a. közös adatkezelés célja és indoka:
    i. a gépjármű gyártójának jelzése alapján visszahívásokról az érintettek értesítése,
    ii. későbbi igényérvényesítés.
d) Assistance szolgálat és jótállással kapcsolatos adatkezelés során
  a. közös adatkezelés célja és indoka:
    i. jogosultságok, jogok aktiválása, érvényesítése

2. az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) autokoros@autokoros.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

3. az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén (az autókereskedésben) papír alapon megtalálhatók, valamint kérésre elektronikusan is megküldi az érintett számára.

4. profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

5. adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre.

6. cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

7. az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő Munkatársaira, vagy belső működésére vonatkoznak.

Milyen célból, hogyan kezeli az Adatkezelő az adataimat?

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének rövid összefoglalása

Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás
Jogalap: önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy létfontosságú érdek
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy jogszabályban meghatározott határidőben, vagy elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: Érintettek:

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok rövid összefoglalása

Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása
Jogalap: önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy jogszabályi kötelezettség, vagy létfontosságú érdek
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagyjogszabályban meghatározott határidőben, vagyelévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Adatkezelő által tett ajánlatkérési felhívással és arra adott ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az Adatkezelő felhívására ajánlat benyújtása és kapcsolattartás
Jogalap: Önkéntes hozzájárulás, Adatkezelő jogos érdeke vagy jogi köt. teljesítése
Érintettek: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Időtartam: Elfogadás esetén 8 év, el nem fogadás esetén érvényességi időben, vagy jogszabályban, pályázatban meghatározott határidőben
Mód: Elektronikusan, papír alapon, manuálisan
Forrás: érintettek

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás
Jogalap: Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul
Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Időtartam: elévülési idő vagy megállapodásban meghatározott időtartam,  vagy nem leselejtezhető, így nem törölhető
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.
Jogalap: önkéntes hozzájárulás
Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen cél: ból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára
Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.
Időtartam: hozzájárulás visszavonásáig/törlésiga hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás: érintettek

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek készítés adatkezelésének rövid összefoglalása

Cél: az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél
Jogalap: önkéntes hozzájárulás
Érintettek: minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön
Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.
Időtartam: érintett kérésére törlésig
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás
Jogalap: Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint
Érintettek: Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
Időtartam: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns)
Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul, vagymegállapodáson alapul vagyjogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul
Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Munkatársa
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Időtartam: érintett kérésére törlésig,adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,érintett halála miatt történő törlésig, ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni.
Mód: elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik
Forrás: érintettek, esetleg partner

Adatközlés (harmadik személy felé) rövid összefoglalása

Cél: Sajátos cél
Jogalap: hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidő, vagy jogos érdek megszűnéséig
Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával
Forrás: érintettek, adatfeldolgozó, közhiteles nyilvántartás

Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: Bizonyítás, nyomonkövetés
Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke, vagy ha jogszabály előírja, jogi köt. teljesítése.
Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki terméket/árut/stb. vesz át az Adatkezelőtől, vagy ilyet ad át, szükség esetén tanuk.
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
Időtartam: Elévülési idő, vagy jogos érdek megszűnéséig
Mód: Elektronikusan, papír alapon, manuálisan
Forrás: érintettek

Tesztvezetésre (próbaútra) történő jelentkezés rövid összefoglalása

Cél: az érintettek:  nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén (felelősségvállaló nyilatkozatban meghatározottak be nem tartása esetén) kapcsolatfelvétel és –tartás
Jogalap: Adatkezelő jogos érdekén alapul és a szolgáltatás igénybe vételének feltétele
Érintettek: Minden természetes személy, aki tesztvezetésre kíván jelentkezni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló nyilatkozatot tesz
Adatkategória: Lásd alább
Időtartam: hat hónap, de maximum elévüléséig tart
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás
Jogalap: önkéntes hozzájárulás
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Időtartam: érvényességi időtartam: ban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás
Jogalap: a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1.b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.
Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt gépjármű értékesítésével kapcsolatban. Érintettek még a kapcsolattartók.
Adatkategória: Lásd alább
Időtartam: elévülési idő vagymegállapodásban meghatározott időtartam,  vagy nem leselejtezhető, így nem törölhető
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Bérautó kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása      

Cél: a gépjárműbérleti szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás
Jogalap: a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1.b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.
Érintettek:     Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt bérautó kölcsönzéssel kapcsolatban, szerződésben kapcsolattartó
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában
Időtartam:   elévülési idő
Mód:  elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik
Forrás: Érintettek

Tartozék bérlettel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása    

Cél: tartozék bérlési szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás
Jogalap: a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1.b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.
Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – tartozék bérleti szerződést köt.
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában
Időtartam: elévülési időben
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik
Forrás: Érintettek

Bizományi szerződéssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása    

Cél: a bizományosi megbízás megkötése, annak teljesítése és kapcsolattartás
Jogalap: Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek
Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel bizományosi megbízást köt
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában
Időtartam: elévülési időben
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: Érintettek

Használatba vételi szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: a használó azonosítása, a szerződéskötés lehetővé tétele, szükség esetén jogok és kötelezettségek gyakorlása, érvényesítése, valamint kapcsolatfelvétel és -tartás
Jogalap: Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek
Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel használatba vételi megállapodást köt
Adatkategória: Lásd alább
Időtartam: elévülésig
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Adatkezelőtől történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás
Jogalap: megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
Időtartam: Visszautasításig vagy elévüléséig vagy külön szabályban meghatározott határidőben
Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, feldolgozás manuálisan történik
Forrás: érintettek

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: Adatkezelő marketingje
Jogalap: Önkéntes hozzájárulás
Érintettek: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
Időtartam: Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig
Mód: Elektronikusan manuálisan történik
Forrás: érintettek

Szerviz időpont egyeztetés rövid összefoglalása

Cél: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás
Jogalap: önkéntes hozzájárulás, megállapodás vagy létfontosságú érdek
Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal szervizelésre
Adatkategória: Lásd alább
Időtartam: Lásd alább.
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az érintett számára a szerviz szolgáltatások nyújtása és kapcsolattartás
Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szerviz szolgáltatását megrendeli
Adatkategória: Lásd alább
Időtartam: Elévülési időben
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Gumitárolással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a gumitárolási szolgáltatás nyújtása; a megrendelő érintettek:  azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás
Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával gumitárolási szolgáltatást rendel
Adatkategória: Lásd alább
Időtartam: Elévülési időben
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Autómentéssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az autómentési szolgáltatás nyújtása, az azt megrendelő érintettek  azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás
Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy jogos érdek
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is,  aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel
Adatkategória: Lásd alább
Időtartam: Elévülési időben
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Műszaki vizsgáztatás elintézésével kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a műszaki vizsgáztatási szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás
Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy adatkezelő jogos érdeke
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával műszaki vizsgáztatási szolgáltatást rendel
Adatkategória: Lásd alább
Időtartam: Elévülési időben
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Gyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az érintettek  és mások életének, testi épségének védelme (közérdek), amely a gyári visszahívási akciókról történő tájékoztatással és kapcsolattartással valósul meg
Jogalap: A gyári visszahívási akció, mint adatkezelés jogalapja  harmadik személy érintett létszükséglete, érdeke (élete, testi épsége), közérdek, vagy Adatkezelő jogos érdeke
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű gyári visszahívási akcióban részesül.
Adatkategória: Lásd alább
Időtartam: cél megvalósulását követő elévülési időben
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek, közös adatkezelők, vagy közhiteles állami nyilvántartás

Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: Adatkezelő megfelelő jogalappal kezelhesse és átadhassa a biztosító felé, továbbá a vonatkozó szerviz munkafelvétellel és javítási feladatok megrendelésével kapcsolatos adatkezelés alapjának megteremtése, valamint kapcsolattartás
Jogalap: Megállapodás (GDPR 6. cikk 1.b.) vagy jogos érdek
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatait a kárrendezési dokumentáció tartalmazza, abban beazonosíthatók
Adatkategória: Lásd biztosítók adott adatbekérő űrlapjait.
Időtartam: Elévülési időben
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése
Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás
Érintettek: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
Időtartam: Elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidőben
Mód: Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik
Forrás: saját nyilvántartásból, érintettektől

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: jogi kötelezettség teljesítése
Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint
Érintettek: minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba)
Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák
Időtartam: 8 évig
Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan
Forrás: érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

Lízinggel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: lízing nyújtásával kapcsolatos adatok feltárása, érintett beazonosítása, kapcsolattartás, a szerződéskötés elősegítése, lízing közvetítése esetén azok továbbítása a szerződött bank felé
Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása, vagy jogos érdek
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő hitelközvetítési szolgáltatását veszi igénybe
Adatkategória: Lásd bankok űrlapjait.
Időtartam: Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján
Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §)
Érintettek: minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült
Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák
Időtartam: 8 évig
Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan
Forrás: számlát kiállító fél

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) rövid összefoglalása

Cél: a biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek  számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartás
Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása vagy képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdek
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybe
Adatkategória: Lásd biztosítók űrlapjait.
Időtartam: cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig
Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás: érintettek, Partner biztosítótársaság

Kamerarendszer üzemeltetés rövid összefoglalása

Cél: Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb., érintettek  azonosítása
Jogalap: az Adatkezelő jogos érdeke
Érintettek: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
Időtartam: Rögzítéstől számított 8 nap
Mód: elektronikusan, automatizáltan történik
Forrás: érintettek

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartás
Jogalap: Önkéntes hozzájárulás
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
Időtartam: hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséig
Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás: érintettek

Adatkezelő által történő szállásfoglalás érintett részére

Cél: szálláshely lefoglalása az érintett számára, valamint kapcsolattartás az érintettel
Jogalap: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában
Érintettek: Minden természetes személy, aki számára az Adatkezelő szállást foglal a szálláshely-szolgáltatónál
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában
Időtartam: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában
Mód: Elektronikusan, manuálisan
Forrás: Érintett, esetleg Partner

Adatkezelő által történő szállásfoglalás harmadik személy részére 

Cél: taxi rendelése az érintett számára meghatározott helyre és időpontra, valamint kapcsolattartás az érintettel
Jogalap: Önkéntes hozzájárulás
Érintettek: Minden természetes személy, aki számára az Adatkezelő taxit rendel
Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában
Időtartam: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában
Mód: Elektronikusan, manuálisan
Forrás: Érintett, esetleg Partner

Az adataim biztonságban vannak?

1. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

2. Az Adatkezelő biztosítja
  a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását a következő intézkedésekkel:
    i. Logikai hozzáférés szabályozása
    ii. A munkaállomások kezelése
    iii. Szabályzatok

  b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozását a következő intézkedésekkel:
    i. Logikai hozzáférés szabályozás
    ii. Nyomon követhetőség (naplózás)
    iii. Rosszindulatú software-ek kiszűrése
    iv. A munkaállomások kezelése
    v. Fizikai hozzáférés védelem
    vi. Hálózati tevékenységek megfigyelése
    vii. Szabályzatok

  c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását a következő intézkedésekkel:
    i. Logikai hozzáférés szabályozás
    ii. Nyomon követhetőség (naplózás)
    iii. Rosszindulatú software-ek kiszűrése
    iv. A munkaállomások kezelése
    v. Fizikai hozzáférés védelem
    vi. Hálózati tevékenységek megfigyelése
    vii. Szabályzatok

  d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozását a következő intézkedésekkel:
    i. A munkaállomások kezelése
    ii. Karbantartás
    iii. Webhely biztonság
    iv. Hálózatbiztonság
    v. Fizikai hozzáférés védelem
    vi. Hálózati tevékenységek megfigyelése
    vii. Hardware biztonság
    viii. Szabályzatok

  e. azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá a következő intézkedésekkel:
    i. Logikai hozzáférés szabályozás
    ii. Nyomon követhetőség (naplózás)
    iii. Fizikai hozzáférés védelem

  f. azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére a következő intézkedésekkel,
    i. Nyomon követhetőség (naplózás)
    ii. Nyilvántartások vezetése

  g. azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe a következő intézkedésekkel:
    i. Logikai hozzáférés szabályozás
    ii. Nyomon követhetőség (naplózás)

  h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását a következő intézkedésekkel:
    i. Logikai hozzáférés szabályozás
    ii. Nyomon követhetőség (naplózás)
    iii. Fizikai hozzáférés védelem

  i. azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen a következő intézkedésekkel:
    i. Biztonsági mentés

  j. azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni:
    i. Biztonsági mentés
    ii. Logikai hozzáférés szabályozás
    iii. Hálózatbiztonság
    iv. Hálózati tevékenységek megfigyelése
    v. Szabályzatok
    vi. A munkaállomások kezelése

Kik felé történik adatközlés?

II. sz. melléklet
Adatfeldolgozók, adattovábbítás címzettjeinek elérhetőségei

A. Adatkezelő kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója:
  Név: Chrappán Hajnalka e.v.
  Székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi sgt. 59.
  Elérhetőségi adatok: hchrappan@autokoros.hu

B. Adatkezelő informatikai szolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:
  Név: Szűcs Imre e.v.
  Székhely: 4225 Debrecen, Berkenye utca 7.
  Elérhetőségi adatok: iszucs@autokoros.hu

C. További adatfeldolgozást végző Partnere:
  Név: SZOCSO CAR Kft.
  Székhely: 5600 Békéscsaba, Kisrét tanya 96.
  Elérhetőségi adatok: automento74@gmail.com
  Végzett adatfeldolgozás célja: gépjárműmentés, beszállítás

Hogyan lehet a sütiket beállítani?

Süti-beállítások

Önnek bármikor lehetősége van deaktiválni a sütiket ezen a honlapon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik deaktiválásával a honlap használhatósága korlátozottá válik.

Lehetősége van a "cookie-k" használatának beállítására, és ha szükséges, megakadályozhatja telepítésüket a böngésző konfigurálásával az alábbiak szerint:

Internet Explorer, itt találja (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Az Internet Explorerben válassza az Eszközök  gomb > Biztonság > Böngészési előzmények törlése lehetőséget. Jelölje be a Cookie-k és webhelyadatok jelölőnégyzetet, majd kattintson a Törlés gombra.

Firefox, itt találja (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn) Menü - Beállítások - Adatvédelem - válassza a "A Firefox Egyéni beállításokat használ az előzmények törléséhez" menüpontot - válassza kí a kívánt beállítást – megerősítés

Google Chrome, itt találja (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu) Menü - Beállítások - Speciális beállítások megjelenítése - Az „Adatvédelem” részben válassza a Tartalombeállítások lehetőséget - A „Cookie-k” résznél engedélyezze vagy tiltsa le a kívánt részt – megerősítés

Safari, itt találja (https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=hu_HU) Safari - Beállítások - Adatvédelem - a „Sütik és webhelyadatok” lehetőségnél végezze el a kíván beállításokat - megerősítés

A közösségi modulok beépítése

Honlapjainkon a Facebook közösségi bővítménye fut, mely a Like-gombbal használható. A nevezett bővítmény az Amerikai Egyesült Államok-beli Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA) terméke. Ha ilyen közösségi modult tartalmazó honlapunkra látogat, nem teremt közvetlen kapcsolatot ezzel a céggel. Erre csak az Ön kifejezett jóváhagyása esetében kerül sor, ha Ön a megfelelő gombra kattint.

Lezárva: 2019. május hó 19.

Hegedűs Sándor cégvezető
AutoMobil Körös Kft.